Vernieuwende ondersteuning van gezinnen

De transitie en transformatie in het sociale domein vragen om een enorme cultuuromslag van gemeenten, professionals en  burgers. We willen een verschuiving van aanbod naar vraag, van probleem naar oplossing, van hiërarchie naar netwerk, van begrenzen naar verbinden. Hoe doen we dat?

Achtergronden en ervaringen
Veel gemeenten hebben gekozen voor een model voor integrale zorg om alle beoogde veranderingen handen en voeten te geven. Heel vaak het Wraparound Care model. Dit model is afkomstig uit Amerika en is er voor  eenvoudige en complexe vragen in het gehele sociaal domein. Het model is geschikt voor alle leeftijden en kan zowel in vrijwillige hulp als bij 'drang en dwang' worden toegepast. Het doel van Wraparound Care is: grip op het eigen leven houden of weer krijgen. Burgers en basisvoorzieningen geven zelf aan welke dienstverlening en/of zorg er nodig is. Er wordt vraaggericht en op maat gewerkt. 

Wraparound Care is dan ook geen gestandaardiseerde methodiek of interventie maar een werkwijze die flexibel kan worden gehanteerd en waarin de eigen kracht van burgers centraal staat. Informele en formele zorg en/of dienstverlening worden gecombineerd, met één hulpverlener, één cliëntsysteem en één plan. Kenmerkend is dat hulpverleners het probleem niet zelf oplossen, maar de gezinsleden en hun netwerk ondersteunen om zelf- en samenredzaam te zijn.

Uiteraard is het beoogde transformatieproces uiterst complex en zijn veranderingen niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Op deze congresdag laten we u zien dat het kan. U krijgt van ons onder andere een overzicht van de best practices, geleerde lessen, do’s en dont’s en behaalde resultaten door het werken volgens het Wraparound Care model. Uw kennis over Wraparound Care wordt met deze bijeenkomst snel opgefrist. Door de diversiteit bij gemeenten in de toegang (tot jeugdhulp middels wijkteams/CJG’s etc), is het belangrijk om effectief te werken. Wraparound Care biedt deze kwaliteitsimpuls. Tot slot krijgt u zicht op de mogelijkheden bij een integrale werkwijze voor alle leeftijden.

Doelgroep:

Het congres is voor professionals die werkzaam zijn als hulpverlener, verwijzers, coördinator of managers werkzaam in/bij:

 • (sociale) wijkteams 
 • jeugdzorg
 • (jeugd)GGZ 
 • gemeenten 
 • jeugdreclassering, JJI’s 
 • opvoedpoli’s
 • bureau jeugdzorg
 • jeugdwelzijn
 • maatschappelijk werk 
 • centrum Jeugd en Gezin
 • onderwijs
 • organisaties op het gebied van opvoedhulp en opgroeihulp 
 • reclassering
 • thuiszorg
 • ouderenzorg
 • gehandicaptenzorg
 • zorg aan chronisch zieken
 • onderzoeksorganisaties

Twitter mee over het Congres 
Wraparound care
gebruik #wraparoundcare @logacom