Deelsessies

1. De Hydradriehoek voor integrale hulpverlening vanuit een plan
Dr. Ansgar Willenborg, partner Jeugd, BMC Advies.
Ir. Rob van ’t Zand, senior adviseur, BMC Advies.

In deze deelsessie wordt aan de hand van de Hydradriehoek voor integrale hulpverlening onder andere ingegaan op de centrale rol van de inwoner, het nieuwe hulpverleningsproces, regievoering, kwaliteit van hulpverlening, bedrijfsvoering en strategische vragen als integrale doelstelling en vormen van samenwerkingsverbanden. We delen onze ervaringen en opvattingen rond het vraagstuk van gegevensdeling in de toegang en hulpverlening en de rol van de inwoner daarbij, de dilemma’s rond het gebruik van gegevens voor vroegsignalering en beleidsmonitoring en de afwegingen tussen registratiedruk in de toegang en het belang een adequaat administratief proces in de keten.

2. Handelingsgericht werken in Passend Onderwijs en Wraparound Care: samen sterk!
Drs. Noëlle Pameijer, GZ-kinder- en schoolpsycholoog, samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita en speciaal basisonderwijs Annie M.G. Schmidtschool. 

Veel scholen benutten handelingsgericht werken (HGW) bij het realiseren van passend onderwijs. De samenwerking met jeugdhulp is hierbij cruciaal. In deze deelsessie bespreken we de relatie tussen HGW en WAC en hoe ze elkaar kunnen versterken. De context: het ondersteuningsteam op school. Na een korte film, bespreken we de successen én knelpunten van deze manier van samenwerken, evenals praktische voorbeelden en gegevens uit een evaluatieonderzoek. Over systematisch werken, de leraar die ertoe doet, leerlingparticipatie, ouderbetrokkenheid, afstemmen en samen zoeken naar kansen en oplossingen. 

3. Wraparound Care in het wijkteam
Suzanne Bunnik, zelfstandig adviseur en trainer.

Deelnemers aan de deelsessie krijgen inzicht in de vaardigheden die de transformatie van professionals vraagt, en in de wijze waarop Wraparound Care als werkwijze bij de opdracht van de nieuwe wijkteams past. We bespreken enkele veel voorkomende dilemma’s en paradoxen waar professionals in de transformerende wijkteams tegenaan lopen.

4. Van toverformules naar nieuwe praktijk
Renske Schamhart, docent onderzoeker, Instituut voor Ecologische Pedagogiek van Hogeschool Utrecht. Heeft van 2007-2012 een onderzoek geleid naar Wraparound Care in de Utrechtse Jeugdzorg. 

De generalist, eigen kracht, gezinsplan… wat verstaan we er precies onder? Wijkteam, netwerkbenadering, integraal werken… Het zijn de toverformules van de transformatie. Hoe geven we het vorm in de praktijk? In deze deelsessie zal blijken dat deze abstracte begrippen voor iedereen een andere betekenis hebben en dat er vaak heel diverse werkelijkheden achter schuilgaan. Samen zoeken we naar wat het vanuit het Wraparound Care model voor u in de praktijk kan betekenen.  

5. Hoe werkt het Wraparound Care model, geïnitieerd vanuit de gemeente, in de praktijk bij organisatieverandering?
Sandra Klokman, adviesbureau Dankers & Klokman adviseurs in menskracht.
Natascha Heershop, Gemeente Hilversum, Floormanager werk inkomen en zorg 

Welke competenties zijn als (team)leider nodig om met de buitenwereld te communiceren, maar ook om interne communicatie mogelijk te maken? Waar loopt men tegen aan? Welke zaken kunnen er worden veranderd en wat levert dit op? Vanuit verschillende (gemeentelijke) toegangen delen de sprekers graag dit leerproces. Hoe kan het Wraparound Care model worden gebruikt om de organisatieverandering vanuit de werkpraktijk te veranderen? Naast de benodigde vaardigheden zijn ook regie, visie, kostenbesparing en vertrouwen tussen gemeente en zorgaanbieders van belang.